Selskabts vedtægter kan downloades her : 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Vedtaeget_ny.pdf)VedtægterSelskabets vedtægter pr. 01.01.2016

§ 1.  Generelt

Selskabet blev stiftet den 14.03.1907, som et interessentskab, med navnet  Herringløse Vandværk, med hjemsted i Gundsø kommune. Den 01.01.2016 ændrede Herringløse vandværk selskabsform til et andelsselskab med begrænset ansvar, herefter benævnt Herringløse Vandværk A.m.b.a. og har hjemsted i Herringløse, Roskilde kommune.

§ 2.  Formål

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3.  Medlemmer

 Selskabets medlemmer er tinglyste ejere af fast ejendom - indenfor værkets forskningsområder - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4.  Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5. Medlemmernes forpligtelser

a. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

b. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om: At han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremkommer af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§6.  Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske - ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

 Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som ny tilslutning. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7.  Levering til ikke-medlemmer (købere).

 Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningsbidrag.

§ 8. Anlæg.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.

For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget indenfor det i regulativet fastlagte forsyningsområde inkl. stikledning til skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 9. Indskrænkninger i vandleverancen.

 Eventuel havevanding foregår på de i regulativet fastsatte vilkår.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. jfr. I øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i særlige tilfalde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en afgift. Jfr. takstblad.

§ 10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, samt øvrige købere (§ 7), efter aftale med bestyrelsen.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages fig.:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan fastætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfældeskal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 11. Stemmeret og afstemninger.

Intet medlem har mere end én stemme pr. tilsluttet ejendom, vedkommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 3 fuldmagter.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i debatten, men har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning af vedtægtsændringer afholdt to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor forslagene på den 1. afholdte generalforsamling kan vedtages med almindeligt flertal. På følgende generalforsamling kræves 2/3 flertal.

§ 12. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyresen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de til stede værende medlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen udenfor orden indtræder en suppleant.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøder.


§ 13. Revisorerne.

På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en suppleant, begge valgt for to år, således at der altid er to revisorer og to suppleanter.

§ 14. Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves generalforsamlingsgodkendelse. Sådanne transaktioner underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.

§ 15. Regnskabet.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne.