Erhvervsejendomme større end 2.000 m2:

Ved tilslutning af erhvervsejendomme med etageareal større end 2.000 m2 udgør anlægsbidraget kr. 17.100,00 ekskl. moms pr. påbegyndt 2.000 m2

 

Ved tilslutning af ejendomme udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledninger gælder:

 • Enkeltliggende ejendomme pålægges at afholde meromkostningerne i forbindelse med anlæggelse af forsyningsledning fra vandværkets eksisterende forsyningsledning til ejendommens stikledning.
 • Ved anlæggelse af nye forsyningsledninger udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledningsnet til områder med grupper af enkelte ejendomme Gælder:
  • Meromkostninger, som forudsætter udbygning af forsyningsnettet til fremtidige naturlige forbrugere, beregnes forholdsmæssigt af ejendommene som tillægges forsyningsledningsbidraget eller opkræves som passagebidrag efter godkendelse af Roskilde Kommune.
  • Ved udbygning af forsyningsnettet menes anlægsarbejder, hvor forsyningsnettet udbygges med mere end 10 meter forsyningsledning.
  • Uanset forbrugernes bidrag til udbygning af forsyningsledningsnettet, anlægges, ejes og vedligeholdes forsyningsledningsnettet af Herringløse Vandværk.

Ved nye udstykninger gælder følgende, ved arbejdets praktiske udførsel:

 • Vinterforanstaltninger, både udvidede om omkostningsmæssige, afholdes af bygherren.
 • Overskudsjord overtages og bortskaffes af bygherren.
 • Ekstraudgifter i forbindelse med anlæg af ledningsnet i forurenet jord, betales af bygherren.
 • Vandværket skal være en del af planlægningen, så anlæggelsen af ledningsnettet kan ske rationelt og bedst økonomisk for vandværket samt uden gene for forbrugerne.
 • Anlæggelse af forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger, skal dokumenteres og godkendes af vandværket.

Hent takstbladet her: 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Takstblad_2017.pdf)Gældende takstblad