Om vandregulativet.

Vandregulativet beskriver de leveringsbetingelser, der er gældende for vandværket.

Vandregulativet beskriver også de indbyrdes forpligtigelser og ansvarsfordelinger mellem vandværk og forbruger.

Vandregulativet er udarbejdet indenfor rammerne af "Lov om vandforsyning".

 

Om Takstbladet.

Takstbladet er udarbejdet indenfor rammerne at "Lov om vandforsyning". Loven giver rammerne for vandværkers ret og pligt til at opkræve bidrag, som dækker den daglige drift.

Der må således ikke opkræves mere bidrag ind til at dække de daglige omkostninger samt til meget kortsigtede vedligeholdelsesprojekter.

Tilslutningsbidraget dækker omkostnngerne til etablering af stikledning, stophane, målerbrønd, afregningsmåler samt andel i vandværket og forsyningsnet.