I forbindelse med ændring af selskabsform fra interesantskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a), skal der vedtages ændringer i selskabets vedtægter.

vedtægtsændringerne kan træde i kraft efter vedtagelse på to generalforsamlinger.

Første vedtagelse skete ved den ordinære generalforsamling den 27. marts 2015.

Vedtægtsændringerne kan læses her:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende paragraf:

§ 1. Selskabet, der er stiftet den 14.03. 1907 er et interessantselskab, hvis navn er Herringløse Vandværk, med hjemsted i Gundsø Kommune

 

Ændres til:

§ 1. Selskabet blev stiftet den 14.03.1907, som et interessentskab, med navnet  Herringløse Vandværk, med hjemsted i Gundsø kommune. Den 01.01.2016 ændrede Herringløse vandværk selskabsform til et andelsselskab med begrænset ansvar, herefter benævnt Herringløse Vandværk A.m.b.a. og har hjemsted i Herringløse, Roskilde kommune.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende paragraf:

§ 5 Medlemmernes forpligtelser

a.For lån som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan først holde sig til de enkelte interessenter, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes ligeligt.

b.Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om:

at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser der fremkommer af vandværkets regulativ samt nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger, eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo), forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket, er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved tinglyst deklaration på ejendommen, sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Ændres til:

§ 5. Medlemmernes forpligtelser

a. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

b. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om: At han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremkommer af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.